Our Services

นอกจาก Course ต่างๆ ที่จัดเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ แล้ว Me Skill Up ยังให้บริการติวพิเศษด้านวิชาการ และบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือหรือทำรายงานอีกด้วย

ME Tutor on Request เป็นการติวพิเศษวิชาการแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 6 คน) เลือกวิชา หัวข้อ เวลา และรูปแบบที่ต้องการได้เอง เน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งรายบุคคล

ME Workspace เป็นการบริการให้เช่่าพื้นที่สำหรับทำรายงานกลุ่ม ติว สอนพิเศษ อ่านหนังสือ และสำนักงานชั่วคราวสำหรับบริษัท Startup

 


  • ME Tutor on request.jpg
    Me Skill Up เปิดสอนพิเศษแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) - สอนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เด็กเล็กระดับปฐมวัย สอนแนวกิจกรรมและเกมส์การศึกษา - สอนพิเศษวิชาการ โดยสามารถเลือกวิ...

  • 21.jpg
    ME Skill Upเปิดบริการให้เช่่าพื้นที่สำหรับทำรายงานกลุ่ม ติว สอนพิเศษ อ่านหนังสือและสำนักงานชั่วคราวสำหรับบริษัท StartupME Workspaceมีความสะดวกสบาย สงบ เป็นส่วนตัว เหมาะกับการทำงาน ...
Visitors: 12,495