ME Robot by Dr. Sup

 

ME Robot เป็นการศึกษาแนวบูรณาการด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) สำหรับเด็กยุค Thailand 4.0 ผ่านการเรียนรู้ชิ้นส่วน กลไก การสร้างและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยสื่อการเรียนรู้ชั้นเยี่ยมชุด LEGO Education

การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ยังเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดและจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด

รวมถึงเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ ท้าทายต่างๆ ด้วย

นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้นด้วย เช่น First Lego League (FLL), World Robot Olympic (WRO) การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

จัดหลักสูตรและควบคุมการสอนโดย Robot Dr.Sup และทีมแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์ 

 

Robotics การเรียนรู้แนว STEM สำหรับเด็กรุ่นใหม่ Thailand 4.0 Adobe Systems

 (จัดหลักสูตรและควบคุมการสอนโดย Robot Dr. Sup และทีมแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์)

LEGO-Basic:

หุ่นยนต์เรียนรู้วิทย์ หนูคิด-หนูทำได้ (WeDO 2.0)

5 ปีขึ้นไป

กลุ่ม 3-6 คน

(ทำคนละชุด)

 

LEGO-Level A:

วิศวกรน้อย เครื่องกลและกำลังขับ

(Simple & Powered Machines)

8 ปีขึ้นไป

กลุ่ม 3-6 คน

(ทำคนละชุด)

 

LEGO-Level B:

สร้างหุ่นยนต์ MINDSTORM EV 3 Basic 1

8 ปีขึ้นไป

กลุ่ม 3-6 คน

(ทำคนละชุด)

 

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

 

บันทึก


 • robot dr.sup.jpg
  หลักสูตร STEM Robotics by Dr.Sup รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี (Robot Dr.Sup) - ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador) หลักสูตร STEM Robotics เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ โดยนำสาขาวิชาต่างๆมาเร...

 • wedo6.png
  LEGO-Basic หุ่นยนต์เรียนรู้วิทย์ หนูคิด-หนูทำได้ (LEGO-WeDO 2.0) เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชีวิตประจำวันผ่านการสร้างหุ่นยนต์ฝึกค้นคว้า วางแผนการทดลอง สร้างชิ้นงานต้นแบบ และการนำเสอ...

 • simple power machine.jpg
  LEGO-Level A: วิศวกรน้อย เครื่องกลและกำลังขับ (Simple & Powered Machines) การเรียนรู้ที่จะทำให้เข้าใจกลไกเครื่องกล มีตัวอย่างในการฝึก 10 โครงงาน และยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ ก...

 • ev3 basic1.jpg
  LEGO-Level B1: หุ่นยนต์ MINDSTORM EV 3 - Basic (Core set) พื้นฐานการใช้ EV3 โดยเน้นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมาตรฐาน (Core Set) การติดต่อโปรแกรม การเขียนโปรแกรมผ่านหน้าจอ การเขียนโปรแกร...

 • ev3 expasion1.jpg
  LEGO-Level B2: หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 (Core + Expansion Set) เนื้อหาเน้นการประยุกต์การประกอบหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำ แล้วเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน และเพ...
Visitors: 12,496