ME Skill Up Camps


ME Skill Up Camp เป็นค่ายกิจกรรมบูรณาการแนว STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) สำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 6-12 ปี
เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้ความรู้และความสนุกสนาน

สถานที่จัด Camp

1. สถาบัน ME Skill Up ข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิงสะพานพระราม 7
2. ร้าน Seatz Station ข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากซอยงามวงศ์วาน 44


ดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


Visitors: 12,495