Piano

การเรียนเปียโนขั้นต้นสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2.5 ปี ขึ้นไป

โดยมีการแบ่งระดับการเรียนเปียโนตามอายุและพื้นฐานของผู้เรียนดังนี้


  • MLM book.jpg
    My First Piano เป็นการเรียนเปียโนขั้นต้นสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2.5 ปี ขึ้นไป โดยใช้หลักสูตร Music for Little Mozarts (MLM) ของ Alfredจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเป็นปูพื้น...

  • Prep book.jpg
    Alfred’s Prep Course และ Alfred’s Basic Piano Libraryเป็นหลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนสำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปที่ไม่มีพื้นฐานเปียโน หรือเด็กเล็กอายุ 5 ปีขึ้นไปที่ม...

  • piano adult.jpeg
Visitors: 7,276