LEGO-Level B2: หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 (Core + Expansion Set)

 

LEGO-Level B2:    หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 (Core + Expansion Set)

เนื้อหาเน้นการประยุกต์การประกอบหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำ แล้วเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน และเพื่อให้หุ่นยนต์มีความสามารถ ตามที่ต้องการ เช่น การปรับสมดุลย์อัตโนมัติ การออกเสียง การอ้าปากหุ่นยนต์เมื่อเจอกับวัตถุด้านหน้า การเปลี่ยนจากล้อเป็นตีนตะขาบ เป็นต้น


ผู้เรียน

 

อายุ 8 ปีขึ้นไปหรือผ่านการพิจารณาความสามารถ

 

 

รูปแบบการเรียน

เรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน (ทำคนละ 1 ชุด)

 

 

อุปกรณ์

 

EV3 Core Set + Expansion Set

 

 

 

ระยะเวลาเรียน

 

12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

 

หัวข้อหลักในการเรียนรู้

 

ครั้งที่

เนื้อหาและรายละเอียด

1-4

Puppy  + Znap                                                

5-8

GyroBoy  + Elephant     

9-12

Robot Arm + Color Sorter                                   

 

 Visitors: 11,310