Robot by Dr.Sup

 

หลักสูตร STEM Robotics by Dr.Sup

 

รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี (Robot Dr.Sup) - ทูตสะเต็ม (STEM Ambassador)

 

หลักสูตร STEM Robotics เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ โดยนำสาขาวิชาต่างๆมาเรียนรู้รวมกัน ที่เรียกว่าเป็นการเรียนแบบ STEM = การเรียนรู้แบบบูรณาการ Science-Technology-Engineering-Mathematics มีความหมายดังนี้ :

Science เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 

Technology เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการทำงานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือความจำเป็นของมนุษย์

Engineering เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอำนวยความสะดวกของมนุษย์

Mathematics เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา และต่อยอดทางวิศวกรรมศาสตร์

STEM ROBOTICS Curriculum สำหรับ ME Skill Up

 

LEGO-Basic:        

หุ่นยนต์เรียนรู้วิทย์ หนูคิด-หนูทำได้ (WeDO 2.0)

LEGO-Level A:

วิศวกรน้อย เครื่องกลและกำลังขับ (Simple & Powered Machines)

พื้นฐานตัวต่อ เทคนิค เรียนรู้กลไกและเครื่องกลผ่อนแรง

LEGO-Level B1:  

หุ่นยนต์ MINDSTORM EV 3 - Basic (Core set)

พื้นฐานการใช้งาน EV3 การเขียนโปรแกรมผ่านหน้าจอ EV3 และการประลอง

LEGO-Level B2:

หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 (Core + Expansion Set)

ประยุกต์การประกอบ EV3 หลายรูปแบบ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานตามคำสั่ง

LEGO-Level C1:   

หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 – Intermediate (Core + Expansion Set)

ประยุกต์การประกอบ EV3 ร่วมกับ sensor เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้น

LEGO-Level C2:

หุ่นยนต์ MINDSTORM EV3 (Advanced)

ประยุกต์การประกอบ EV3 ร่วมกับ sensor และเขียนโปรแกรมแบบคู่ขนานและเชื่อมโยงค่าตัวแปรในการทำงานร่วมกัน การคำนวณสัดส่วนความเป็นไปได้ในการควบคุม การใช้ Gyro Sensor ในการควบคุมการเลี้ยว

STEM LEGO-D1:

การสร้างโมเดลตัวต่อหุ่นยนต์ด้วย CAD 3D (LEGO Digital Designer)

STEM LEGO-D2:    

การสร้างโมเดลด้วย CAD 3 D (SolidWorks) และการใช้เครื่อง 3D Print

การเรียนรู้ผ่านโครงงาน/การสร้างโมเดลด้วย CAD 3D (SolidWorks)/ Robot Virtual

STEM DIY-A:

พื้นฐานการผ่อนแรง การบังคับรถ การสร้างวงจรไฟ LED การประกอบหุ่นยนต์บังคับมือ

STEM DIY-B:

การสร้างหุ่นยนต์บังคับมือแบบสายและวิ่งตามเส้น/การประลอง

STEM DIY-C:        

การสร้างหุ่นยนต์ไร้สายควบคุม การเขียนโปรแกรมภาษา C และการประลอง

STEMDIY-D:          

การสร้างหุ่นยนต์โลหะ และการเลือกใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการประลอง

STEM Comp:   

เทคนิคในการแก้ปัญหาภาระกิจ การประลองเพื่อการแข่งขัน


 

 

Visitors: 6,605